Rada rodziców

 

NUMER RACHUNKU BANKOWEGO RADY RODZICÓW

Rada Rodziców przy Zespole Szkół Nr 22

im. E. Konopczyńskiego

Kredyt Bank S.A. III Oddział w Warszawie

47 1500 1126 1211 2010 6130 0000  

  

Zasady przyznawania pomocy materialnej

Otwórz załącznik

  

 

INFORMACJA O WYSOKOŚCI SKŁADKI NA RADĘ RODZICÓW

 

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować o zasadach wpłacania składek na Radę Rodziców. Wpłat można dokonywać na konto bankowe Rady Rodziców: Kredyt Bank S.A. III Oddział w Warszawie

 Nr rachunku: 47 1500 1126 1211 2010 6130 0000

 zaznaczając imię i nazwisko dziecka oraz klasę, do której uczęszcza.  

SUGEROWANA WYSOKOŚĆ SKŁADKI - 120 ZŁ. ROCZNIE.  

Najprostsze i najwygodniejsze jest wpłacanie składki skarbnikowi klasy, który sporządza imienną listę uczniów, przekazuje pieniądze pani Marzenie Szczepańskiej, otrzymując na sumę wpłat pokwitowanie KP. Pani Marzena jest pracownikiem szkolnej administracji, jest księgową Rady Rodziców i przyjmuje Państwa pieniądze w sekretariacie szkoły w każdy dzień klasowych zebrań, po ich zakończeniu.

 Możliwe jest także indywidualne wpłacenie składki przez ucznia - imienny dokument KP wystawia pani Marzena, którą można znaleźć w godzinach pracy szkoły w sekretariacie. Pieniądze można wpłacać w ratach.

 Zachęcamy Rodziców do dokonywania wpłat.

 Dziękujemy Państwu za pomoc w zbieraniu składek, dzięki którym możliwe jest finansowe wspieranie potrzebujących i wyróżnianie najlepszych uczniów naszej szkoły.

 

Prezydium Rady Rodziców

Zespołu Szkół Nr 22

im. Emiliana Konopczyńskiego.

 

 

Zajęcia pozalekcyjne

Media